Záróvizsga

A szakdolgozat formai követelményei

A 2018/2019-es tanévben javasolt szakdolgozat témák

A. Forray Ferenc témavezetésével

1. A borgóprundi és újradnai guanó δ13C izotóp értékének éves változása (1. vagy 2. éves)

2. Különböző eredetű ásványvizek δ18O és δ2H értékeinek változása

3. Palackozott vizek δ18O és δ2H értékeinek időbeli változása (1. évesnek)

B. Gál Ágnes témavezetésével

1. A Szádeczky-féle tufagyűjtemény aktualizálása és leírása

2. A Szádeczky-féle kőzetgyűjtemény egy kiválasztott kőzetcsoportjának rendszerezése és leírása

3. Thenardit/mirabilit ásványtani vizsgálata és alkalmazása a geotechnikában (konzulens András Eduárd – Geosearch kft)

4. A Réz-hegység metamorf kőzeteiben előforduló rutilok ásványtani
jellemzése modern kutatási eszközök segítségével

5. Paleogeotermális körülmények rekonstrukciója a málnási és sepsibükszádi
kőfejtők pleisztocén shoshonitjaiban található másodlagos ásványok
fluidumzárványainak alapján

C. Kis Boglárka-Mercédesz témavezetésével

1. A Keleti-Kárpátok ásványvizeinek geokémiája

Az országunk területén, különös tekintettel a Keleti-Kárpátokban, számos természetes ásványvíz található, amelyek részletes irodalommal, kutatottsággal rendelkezik. A projekt célja részterületenként átvizsgálni és rendszerezni a már meglévő adatokat, új adatokkal bővíteni a már meglévő adatbázist és ezeket földtani-hidrogeológiai-geokémiai szempontból értelmezni.
Feltételek: Jó teljesítmény (7-9) hidrogeológia, geokémia, ásványtan, kőzettan tantárgyakból, nyitottság kitartó és szorgalmas terepi és többnyelvű dokumentációs munkára.

2. Mofettagázok, mint potenciális veszélyforrás lakott területeken

 A Keleti-Kárpátok vulkáni vonulata mentén, számos területen jelentkeznek a szén-dioxidban dús száraz gázömlések, mofetták. Ezek gyakran lakott területeket is érintenek. A projekt célja felderíteni a lakott területeken levő gázfeláramlásokat, számszerűsíteni azok mennyiségét, jellemezni geokémiai szempontból; továbbá megvizsgálni ezek hatásait a lakosságra, rizikó térképeken megjeleníteni a nagy gázfeláramlású területeket.
Feltételek: Jó teljesítmény (7-9) geokémia, ásványtan, kőzettan tantárgyakból, nyitottság kitartó és szorgalmas terepi és többnyelvű dokumentációs munkára.

D. Márton István témavezetésével

1.  A Görgényi-havasokban előforduló savas-szulfátos hidrotermás átalakulási zónák térképezése hordozható XRF és rövidhullámú infravörös tartományú (SWIR) ásvány spektróméter segítségével

A magmás-hidrotermás rendszerekhez kapcsolódó hidrotermás ásvány átalakulási és geokémiai lenyomatok térképezése és értelmezése alapvető információkkal szolgál az ércgenetikai és az érckutatási paradigmák megválaszolásához (rövid, közérthető összefoglaló: Footprints: Hydrothermal alteration and geochemical dispersion around porphyry copper deposits összefoglaló: Halley et al., 2015, SEG newsletter, Január). A műszeres analitikai lehetőségek fejlődésével (pl. µXRF NITON, SWIR Terraspec) ezen adatok gyűjtése már terepen elkezdődhet és mennyiségi/minöségi kiértékelésük gyors/olcsó lehetőséget ad az átalakulási és ércesedési zónák beazonosítására. A módszer alkalmazására megfelelő környezetet biztosít a Görgényi-havasok kalderáihoz (pl. Fancsal-Laposnya) kapcsolódó, viszonylag kevésbé kutatott, savas-szulfátos hidrotermás átalakulási zónái.

Az adatok kiértékelése és feldolgozása ioGAS és Mapinfo szoftverek segítségével fog történni.

Részvételi feltételek: jó vagy kiváló minősítés (7-es vagy annál nagyobb jegy) az ásványtan, kőzettan és geokémia vizsgákon; alapvető kommunikációs készség angol nyelvű beszéd környezetben és szakirodalomban; érdeklődés geokémiai kutatásban használt adatfeldolgozó szoftverek használatához.

2. Az erdélyi érctelepek és ércindikációk GIS-alapú leltára és gazdaság földtani értelmezése

Románia 1 : 1 000 000 léptékű nyersanyag térképe (Harta Substantelor Minerale Utile) utoljára az 1980-as években volt frissítve, úgy a lelőhelyek mint azok teleptani osztályozásának tekintetében. Nemzetközi együttműködési projektek keretében francia (BRGM), finn (GTK) és kanadai (MDRU – Vancouver) irányítással történt az elmúlt években előrelépés a romániai telepek rendszerezése tekintetében, de ezek az adatbázisok sok esetben korlátolt hozzáférhetőségűek és erősen hiányosak. A projekt célja a meglévő teleptani adatbázisok továbbfejlesztése, pontosítása és kiegészítése, illetve tematikus metallogéniai térképek és gazdaság földtani értelmezések elkészítése.

Részvételi feltételek: jó vagy kiváló minősítés (7-es vagy annál nagyobb jegy) az ásványtan, kőzettan és történeti földtan vizsgákon; magyar, román és angol nyelvű szakirodalom megértése; jártasság FIR/GIS és Google Earth alkalmazások használatában; alapos erdélyi terepi helyismeret.

E. Mosonyi Emília témavezetésével

Bármilyen szabadon választott kőzettani és szerkezetföldtani téma.

F. Mosonyi Emília és Silye Lóránd témavezetésével

1. A Dési-tufa komplexum közbetelepült márgáinak mikropaleontológiai vizsgálata Caianu Mic környékén.


G. Silye Lóránd témavezetésével

1. Üledékföldtani vizsgálatok a Székelyudvarhely környéki pannóniai konglomerátumokon

2. Miocén (szarmata) elphidiumok morfometriája pásztázó elektronmikroszkópos felvételek alapján

3. A Csíki Székely Múzeum földtani gyűjteményének revíziója, rendszerezése és hasznosítása

4. Kolozsvár-környékén mélyített fúrások üledékföldtani és parányőslénytani vizsgálata

5. A ammoniteszek evoluciója és morfológiai változékonysága, különös tekintettel a kamravarratvonal szerepére (elméleti téma)

Comments are closed.