Záróvizsga

A 2017/2018-as tanévben javasolt szakdolgozat témák

A. Forray Ferenc témavezetésével

1. A borgóprundi guanó δ13C izotóp értékének éves változása

2. Guanó δ13C izotóp értékének változása a Rates Pinyades barlangba (Mallorca)

3. Guanó δ13C izotóp értékének változása a Sa Guitarreta barlangba (Mallorca)

4. Különböző eredetű ásványvizek δ18O és δ2H értékeinek változása

B. Gál Ágnes témavezetésével

1. A Szádeczky-féle tufagyűjtemény aktualizálása és leírása

2. A Szádeczky-féle kőzetgyűjtemény egy kiválasztott kőzetcsoportjának rendszerezése és leírása

3. Thenardit/mirabilit ásványtani vizsgálata és alkalmazása a geotechnikában (konzulens András Eduárd – Geosearch kft)

4. A Réz-hegység metamorf kőzeteiben előforduló rutilok ásványtani
jellemzése modern kutatási eszközök segítségével

5. Paleogeotermális körülmények rekonstrukciója a málnási és sepsibükszádi
kőfejtők pleisztocén shoshonitjaiban található másodlagos ásványok
fluidumzárványainak alapján

6. A kolozsvári  Szent Mihály-templom előterében 2017-ben végzett ásatások
artefaktumainak archeometriai vizsgálata

C. Márton István témavezetésével

1.  A Görgényi-havasokban előforduló savas-szulfátos hidrotermás átalakulási zónák térképezése hordozható XRF és rövidhullámú infravörös tartományú (SWIR) ásvány spektróméter segítségével

A magmás-hidrotermás rendszerekhez kapcsolódó hidrotermás ásvány átalakulási és geokémiai lenyomatok térképezése és értelmezése alapvető információkkal szolgál az ércgenetikai és az érckutatási paradigmák megválaszolásához (rövid, közérthető összefoglaló: Footprints: Hydrothermal alteration and geochemical dispersion around porphyry copper deposits összefoglaló: Halley et al., 2015, SEG newsletter, Január). A műszeres analitikai lehetőségek fejlődésével (pl. µXRF NITON, SWIR Terraspec) ezen adatok gyűjtése már terepen elkezdődhet és mennyiségi/minöségi kiértékelésük gyors/olcsó lehetőséget ad az átalakulási és ércesedési zónák beazonosítására. A módszer alkalmazására megfelelő környezetet biztosít a Görgényi-havasok kalderáihoz (pl. Fancsal-Laposnya) kapcsolódó, viszonylag kevésbé kutatott, savas-szulfátos hidrotermás átalakulási zónái.

Az adatok kiértékelése és feldolgozása ioGAS és Mapinfo szoftverek segítségével fog történni.

Részvételi feltételek: jó vagy kiváló minősítés (7-es vagy annál nagyobb jegy) az ásványtan, kőzettan és geokémia vizsgákon; alapvető kommunikációs készség angol nyelvű beszéd környezetben és szakirodalomban; érdeklődés geokémiai kutatásban használt adatfeldolgozó szoftverek használatához.

2. Az erdélyi érctelepek és ércindikációk GIS-alapú leltára és gazdaság földtani értelmezése

Románia 1 : 1 000 000 léptékű nyersanyag térképe (Harta Substantelor Minerale Utile) utoljára az 1980-as években volt frissítve, úgy a lelőhelyek mint azok teleptani osztályozásának tekintetében. Nemzetközi együttműködési projektek keretében francia (BRGM), finn (GTK) és kanadai (MDRU – Vancouver) irányítással történt az elmúlt években előrelépés a romániai telepek rendszerezése tekintetében, de ezek az adatbázisok sok esetben korlátolt hozzáférhetőségűek és erősen hiányosak. A projekt célja a meglévő teleptani adatbázisok továbbfejlesztése, pontosítása és kiegészítése, illetve tematikus metallogéniai térképek és gazdaság földtani értelmezések elkészítése.

Részvételi feltételek: jó vagy kiváló minősítés (7-es vagy annál nagyobb jegy) az ásványtan, kőzettan és történeti földtan vizsgákon; magyar, román és angol nyelvű szakirodalom megértése; jártasság FIR/GIS és Google Earth alkalmazások használatában; alapos erdélyi terepi helyismeret.

D. Mosonyi Emília témavezetésével

1. A biotit kémiai összetétele a Muntele Mare gránit petrogenezisének kiderítésére

2. Az Ilva-völgyi gránátos andezitek ásványtani, petrogenetikai vizsgálata.

3. Alpi és variszkuszi rideg- képlékeny nyírási zónák fehér csillámainak geokémiai jellemzése a Radnai-havasokban.

4. A Nagy Szamos mentén kitermelt kavicsos homokos üledékek granulometriai vizsgálata a felhasználhatóság megállapítására.

E. Mosonyi Emília és Silye Lóránd témavezetésével

1. A Dési-tufa komplexum közbetelepült márgáinak mikropaleontológiai vizsgálata Caianu Mic környékén.


F. Silye Lóránd témavezetésével

1. Üledékföldtani vizsgálatok a Székelyudvarhely környéki pannóniai konglomerátumokon

2. Miocén (szarmata) elphidiumok morfometriája pásztázó elektronmikroszkópos felvételek alapján

3. A Csíki Székely Múzeum földtani gyűjteményének revíziója, rendszerezése és hasznosítása

Comments are closed.